Privacy Verklaring

Verklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Ons bedrijf acht een goede omgang met
persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:

 •  duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij
  via deze privacyverklaring;
 •  onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
  nodig zijn voor die doeleinden;
 •  u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin
  uw toestemming is vereist;
 •  passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
  dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 •  uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
  corrigeren of te verwijderen.

Ons bedrijf is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze
privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook
door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een
nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze
nieuwsbrieven), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken.

 

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten,
producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van
uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel
meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook
pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer
informatie te vinden over hun cookiebeleid.

 

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die
kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben
wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze
data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken
voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ons bedrijf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan;
 •  We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 •  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 •  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens;

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee
alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens
invoert.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze
privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de
laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht
van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.